SD Muhammadiyah 23 Semanggi-SORTIR: Kegiatan-kegiatan

WELCOME@SD Muhammadiyah 23 Semanggi Kota Surakarta

Kegiatan-kegiatan

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
V
7
Palang Merah Remaja (PMR)
V
8
Menjahit
V
9
Baca Tulis Al Qur'an
V
10
Komputer
V
11
Rebana
V
12
Drum Band
V


Updated : 03/2010
 

About

Site Info

Text

SD Muhammadiyah 23 Semanggi-SORTIR Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's